หลอดน้ำดื่ม

หลอดตรง และ หลอดงอ 
คละสี/ น้ำตาล/ ขาว

หลอด 6 มิล งอ คละสี
ตราปลาคาร์ฟ

หลอด 8 มิล งอ คละสี
ตราปลาคาร์ฟ)

หลอด 8 มิลงอสีน้ำตาล
ตราปลาคาร์ฟ

หลอด 6 มิลงอสีน้ำตาล
ตราปลาคาร์ฟ

หลอดปลายช้อน