กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล


วันที่ 25 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล เพื่อการแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาขยะพลาสติกสะสมมากมาย โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก
.
.
ในกิจกรรมนี้ได้มอบหลอดพลาสติกชีวภาพซึ่งสถาบันพลาสติกได้จัดหาเม็ดพลาสติกชีวภาพให้บริษัทฯ แปรรูป มอบให้ในกิจกรรมนี้ เพื่อให้เกิดการทดลองใช้จริง ในโอกาสนี้บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด ได้มอบหมายให้นายพีระพล วงศ์บุญนาค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การผลิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่ร้านกาแฟ Gallery Drip Coffee ที่ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ ปทุมวัน นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างแท้จริงในประเทศ สอดคล้องการตอบโจทย์เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคอุตลาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม