ภาษีความหวาน


          ภาษีความหวาน  คือ  ภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น  มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560  ตามกฏหมาย พ.ร.บ.สรรพสามิต  อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ระยะเวลาแก่ภาคเอกชนปรับตัว  ได้วางกรอบระยะเวลาไให้ภายใน 2 ปีแรก  หลังจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้  ให้สินค้าที่เข้าข่ายมีน้ำตาลเกินที่กำหนดยังไม่ต้องเสียภาษี

.

.

          ตั้งแต่ 1 ตค. 2562 - 30 กย. 2564  เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรเก็บภาษีที่ 0.30 บาทต่อลิตร

.

          เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  แต่ไม่เกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร (จากเดิมเสียภาษี 0.50 บาทต่อลิตร)

.

          เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  เสียภาษี 3 บาทต่อลิตร (จากเดิมเสียภาษี 1 บาทต่อลิตร)

.

          เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม   เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร  และจะมีการปรับภาษีแบบขั้นบันไดแบบเท่าตัวอีกครั้งในช่วง 1 ตค. 2564 - 30 กย. 2556  และ 1 ตค. 2556  เป็นต้นไป