ข่าวสารและกิจกรรม (News & Events)


ภาษีความหวาน

          ภาษีความหวาน  คือ  ภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น  มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560  ตามกฏหมาย พ.ร.บ.สรรพสามิต  อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ระยะเวลาแก่ภาคเอกชนปรับตัว  ได้วางกรอบระยะเวลาไให้ภายใน 2 ปีแรก  หลังจาก พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้  ให้สินค้าที่เข้าข่ายมีน้ำตาลเกินที่กำหนดยังไม่ต้องเสียภาษี

.

.

          ตั้งแต่ 1 ตค. 2562 - 30 กย. 2564  เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรเก็บภาษีที่ 0.30 บาทต่อลิตร

.

          เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม  แต่ไม่เกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  เสียภาษี 1 บาทต่อลิตร (จากเดิมเสียภาษี 0.50 บาทต่อลิตร)

.

          เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม  แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  เสียภาษี 3 บาทต่อลิตร (จากเดิมเสียภาษี 1 บาทต่อลิตร)

.

          เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม   เสียภาษี 5 บาทต่อลิตร  และจะมีการปรับภาษีแบบขั้นบันไดแบบเท่าตัวอีกครั้งในช่วง 1 ตค. 2564 - 30 กย. 2556  และ 1 ตค. 2556  เป็นต้นไป

เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?

เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?เม็ดพลาสติกมีกี่ประเภท ?

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล

วันที่ 25 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อ้อยและน้ำตาล เพื่อการแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาขยะพลาสติกสะสมมากมาย โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก
.
.
ในกิจกรรมนี้ได้มอบหลอดพลาสติกชีวภาพซึ่งสถาบันพลาสติกได้จัดหาเม็ดพลาสติกชีวภาพให้บริษัทฯ แปรรูป มอบให้ในกิจกรรมนี้ เพื่อให้เกิดการทดลองใช้จริง ในโอกาสนี้บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด ได้มอบหมายให้นายพีระพล วงศ์บุญนาค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การผลิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่ร้านกาแฟ Gallery Drip Coffee ที่ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ ปทุมวัน นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างแท้จริงในประเทศ สอดคล้องการตอบโจทย์เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคอุตลาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม